Startpagina

Startpagina

Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Lopikerkapel. U vindt hier informatie over onze gemeente, de zondagse kerkdiensten en de overige activiteiten. De zondagse kerkdiensten van onze gemeente vinden plaats in ons kerkgebouw aan de Lopikerweg Oost 176. De diensten beginnen om 9:30 en 18:30. U en jij bent van harte welkom om een dienst bij te wonen. Veel van de overige activiteiten vinden plaats in het verenigingsgebouw “de Ark” achter de kerk.

Onze predikant is:  Ds. A. van Dalen

Lopikerweg oost 175, 3412 KD Lopikerkapel,  tel. 030-8779355, email: predikant@hervormdlopikerkapel.nl

Ons adres (van de kerk) is:

Alle eer komt alleen God toe (gevelsteen op de pastorie)Hervormde Gemeente Lopikerkapel

Lopikerweg Oost 176

3412 KH Lopikerkapel

Wensen met betrekking tot de website mailen naar: redactie@hervormdlopikerkapel.nl

Rechts: gevelsteen op de pastorie: 'Alle eer komt alleen God toe'
Pastorie is in gebouwd in 2013. Hoe zag de oude pastorie er ook al weer uit? Zie foto's

Wat geloven wij?

Ons geloof is in de eerste plaats gebaseerd op de Bijbel, het Woord van God. De kernpunten van ons geloof staan kort beschreven in de Apostolische Geloofsbelijdenis (of De Twaalf Artikelen van het geloof); deze oudst bekende belijdenis stamt al uit de tweede eeuw:

1. Wij geloven in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde
2. en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
5. op de derde dag opgestaan uit de doden;
6. opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader;
7. van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
8. Wij geloven in de Heilige Geest.
9. Wij geloven een heilige, algemene, christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
10. vergeving van de zonden;
11. opstanding van het lichaam;
12. en het eeuwig leven.

Een meer uitgebreide verantwoording van ons geloof is te vinden in de Drie formulieren van Enigheid (de Heidelbergse catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels).

Klik op onderstaande links voor informatie over desbetreffende onderwerp:

 

terug