Reglement Reglement
REGLEMENT VOOR DE UITGIFTE VAN HET RECHT OM PER 20 April 2019 OVERLEDENEN BEGRAVEN TE HOUDEN OP DE BEGRAAFPLAATS van de HERVORMDE GEMEENTE TE LOPIKERKAPEL.
 

Artikel 1.

Definities
 
 1. Onder een particuliergraf (voorheen koopgraf) wordt verstaan, het recht op een plaats om gedurende twintig jaar maximaal twee overledenen begraven te houden. Voor een algemeengraf (voorheen huurgraf) geldt een termijn van tien jaar.
 
 1. Het recht om een particuliergraf aan te houden (verlengen) omvat het recht om maximaal twee overledenen gedurende tien jaar begraven te houden.
 
 1. Onder een grafmonument wordt verstaan een voorwerp ter aanduiding van een graf.
 

Artikel 2.

De uitgifte van grafrechten.
 
 1. Het recht om maximaal twee overledenen gedurende twintig jaar begraven te houden, kan worden uitgegeven door het College van Kerkrentmeesters (C.v.K.) van de Hervormde Gemeente te Lopikerkapel.
 
 1. Het recht op een graf kan door de aanvrager worden aangevraagd voor zichzelf, zijn of haar echtgenoot en bloedverwanten tot in de tweede graad in de rechte lijn.
 
 1. Op grond van het reglement kunnen in een graf worden begraven de rechthebbende, zijn of haar echtgenote en bloedverwanten tot in de tweede graad van de rechte lijn.
 
 1. De begraafplaats in Lopikerkapel is in principe alleen bestemd voor mensen woonachtig binnen de gemeentegrens van de Hervormde Gemeente te Lopikerkapel. Een uitzondering geldt voor de voorkeurs leden van de Hervormde Gemeente te Lopikerkapel.                                               ·
 
 1. Het C.v.K. van de Hervormde Gemeente te Lopikerkapel houdt zich het recht voor bij de uitgifte van grafrechten voorrang te verlenen aan lidmaten of doopleden van de Hervormde Gemeente ter plaatse. Dit onverminderd de bevoegdheid ook aan anderen grafrechten te verlenen.
Aan personen woonachtig buiten de gemeentegrens van Lopikerkapel (die met deze gemeente geen- of nauwelijks banden hebben- of hebben gehad) worden in principe geen graven uitgegeven.
 

Artikel 3.

De omvang en plaatsing van grafmonumenten.
Voor dat een grafmonument wordt geplaatst of bij veranderingen van een bestaand monument, is het nodig dat u hier voor een vergunning aanvraagt bij het C.v.K. De tarieven hiervoor staan op het tarieven­ overzicht van de begraafplaats.

 
 1. Liggende grafmonumenten mogen een maximale lengte van 180 cm- en een breedte van 80 cm hebben.
 
 1. Staande grafmonumenten mogen een maximale hoogte van 100 cm- en een breedte van 80 cm hebben.
 
 1. Op een enkel particuliergraf, of aigemeengraf mogen alleen staande monumenten worden geplaatst. Het monument voor het onderste graf (2 diep begraven) staat aan het hoofdeinde met een maximum maat van 40 cm lang en 80 cm breed en 100cm hoog
Het monument voor het bovenste graf (1 diep begraven) staat in het midden en dient 25% kleiner te zijn dan het monument aan het hoofdeinde en schuin liggend, max. 30 graden, met een maximale maat van 40 cm lang en 60cm breed en 75 cm hoog.

Voor alle grafmonumenten geld een maximaal gewicht, dit staat in de vergunning vermeld. zie bijlage.

 
 1. Het C.v.K. behoudt zich het recht grafmonumenten te weigeren indien deze vanwege haar vormgeving of teksten niet aanvaardbaar zijn op de begraafplaats. Dit zal worden beslist door het C.v.K.
 
 1. Kosten van onderhoud van de grafmonumenten komen ten laste van de rechthebbende.
 
 1. Het planten van bomen en struiken waaronder ook rozen en coniferen is absoluut niet toegestaan. Indien deze toch worden geplant behoudt het C.v.K. zich nadrukkelijk het recht voor om deze te verwijderen. Zonder dat de rechthebbende hier van in kennis zijn gesteld
 

Artikel 4.

Overname van het grafrecht.
 
 1. De rechthebbende op een particuliergraf kan zijn recht alleen afstaan aan het C.v.K.
 
 1. Tijdens het leven van de rechthebbende kan met goedvinden van het C.v.K. het recht in principe worden overgenomen, met in achtneming van art. 2.4, hier zijn wel enige kosten aan verbonden.
 
 1. Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht worden overgeschreven op naam van de echtgenoot, levenspartner of een ander natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon met een geëigende doelstelling, mits het verzoek hiertoe schriftelijk wordt gedaan binnen 4 maanden na het overlijden van de rechthebbende.
 
 1. lndien binnen de in lid 3 gestelde termijn geen verzoek tot overschrijving is gedaan, kan het college van kerkrentmeesters het recht vervallen verklaren.
 
 1. Het grafrecht kan door vererving in andere handen overgaan, met in achtneming van dit reglement.
 

Artikel 5.

Einde van het grafrecht.
 
  1. Het C.v.K. heeft het recht een graf te schonen wanneer er twintig jaren verstreken zijn, nadat voor het laatst een overledene in het betreffende graf is begraven en in de betreffende  periode te eniger tijd niet voldaan is aan de verplichting tot betaling van de (tienjaarlijkse) door het C.v.K. te bepalen bijdrage. Tevens als er een monument op dat graf aanwezig is, wordt het C.v.K. daar eigenaar van. Zie ook art.5.3
 
  1. Het C.v.K. heeft ingeval van een algemeengraf het recht een graf te schonen wanneer er tien jaren zijn verstreken na de laatste bijzetting in dit betreffende graf. Tevens,als er een monument op dat graf aanwezig is, worden het C.v.K. daar eigenaar van. Zie ook art.5.3
 
  1. Algemene informatie Grafmonument;

In art.32a van de Wet op de lijkbezorging (W.l.b.). Is bepaald dat gedurende de periode dat een graf niet geruimd mag worden art. 20, eerste lid,aanhef en onder e en f van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is op wat op dat graf geplaatst is. De hoofdregel in het Burgerlijk Wetboek is dat alles wat duurzaam aan de grond verbonden is, ook eigendom is van de eigenaar van die ondergrond. Dat wordt natrekking genoemd, maar het nieuwe art. 32a WLB maakt daar een uitzondering op. Dit geld voor alle graven, zowel algemene als particuliere graven en voor alle bestaande graven. Anders gezegd: gedurende de tijd dat het graf niet geruimd mag worden is ·natrekking· opgeschort.


 

Artikel 6.

Verplichtingen van het C.v.K..
 
 1. Het C.v.K. is verplicht een register aan/ bij te houden van alle uitgegeven grafrechten.
 
 1. Tevens houdt het C.v.K. een register bij van de locatie waar iemand is begraven.
 
 1. Indien een grafrecht wordt uitgegeven, wordt hiervan door het C.v.K. een schriftelijk bewijs (Certificaat) aan de rechthebbende gegeven en een reglement van de begraafplaats.
 
 1. Het C.v.K. is niet aansprakelijk voor schade - diefstal - vandalisme - weersinvloeden of enig ander, aan de graven of grafmonumenten op welke wijze dan ook ontstaan.
 

Artikel 7.

Verplichtingen van de rechthebbende.

1. De rechthebbende heeft de verplichting de kosten welke verbonden zijn aan de verkrijging van het grafrecht aan het C.v.K. te voldoen.


 

Artikel 8.

Het C.v.K. is te alle tijde bevoegd dit reglement te wijzigen onder handhaving van de bestaande rechten en verplichtingen.
 

Artikel 9.

Voor degene die bewust kiezen voor crematie, wordt geen ruimte verleend om de urn te plaatsen of de as uit te strooien.
 

Artikel 10.

Indien de situatie zich voordoet dat door zeer strenge vorst er niet begraven kan worden zijn er twee opties mogelijk (daar waar de wetgeving het toelaat), te weten:
 • de overledene wordt tijdelijk ondergebracht in een mortuarium.
 • de overledene wordt tijdelijk begraven op een vrij stuk grond en later bijgezet, dit in overleg met de nabestaanden
 

Artikel 11.

Tijdens het delven,ruimen, en sluiten van een graf is de begraafplaats gesloten voor bezoekers. Honden en andere dieren zijn op de begraafplaats niet toegestaan.
Men is op de begraafplaats verplicht zich aan de aanwijzingen van de beheerder te houden.

 

Artikel 12. Overgangsbepalingen en slotbepalingen.


Dit reglement treed in werking op 20 April 2019
Alsdan vervallen de voordien bestaan hebbende voorschriften en bepalingen op dit gebied,behoudens eerbiediging van rechten, verkregen voor de inwerkingtreding van dit reglement, voorzover niet in strijd met de wettelijke bepalingen.

 

Artikel 13.

 
 1. Ingeval van verschil over de toepassing van dit reglement en in alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het college van kerkrentmeesters.
 
 1. Wijziging van dit reglement kan plaats vinden door het college van kerkrentmeesters.

Aldus vastgesteld op 20 April 2019

Namens de Hervormde gemeente te Lopikerkapel. Het college van kerkrentmeesters:
Voorzitter N.G.Belo.

Bijlage;
Begraafplaats  Hervormde Gemeente  te Lopikerkapel     1-11-2016

Voorwaarden voor het plaatsen - vernieuwen of veranderen van een grafmonument.

Voor bovengenoemde werkzaamheden dient u vooraf toestemming aan het College van Kerkrentmeesters te vragen
 

A: De max. afmetingen van het te plaatsen grafmonument op een dubbel particuliergraf zijn;

De lengte 180 cm. de breedte 80 cm. en de hoogte van het hoofdeinde van het monument 100 cm x 80 cm breed.
Het maximale gewicht van het gehele grafmonument mag niet meer dan 450 kg zijn. Kosten zie website.


B: De max. afmetingen van het te plaatsen grafmonument op een enkel particulier of een algemeengraf van hen die 2 diep begraven zijn;
De lengte; 40 cm. de breedte; 80 cm. en de hoogte; 100 cm.
Het maximale gewicht van het gehele grafmonument mag niet meer dan 300 kg zijn. Kosten zie website.


C:    De max. afmetingen van het te plaatsen grafmonument op een enkel particulier of een algemeengraf van hen die 1 diep begraven zijn;
De lengte; 40 cm. de breedte; 60 cm. en de hoogte 75 cm.
Ook moet het hoofdeinde schuin naar achteren liggen, max. 30 graden
Het maximale gewicht van het gehele grafmonument mag niet meer dan 225 kg zijn. Kosten zie website.


D: Voor het bijplaatsen van extra tekst op een bestaand monument. Kosten zie website.


Aan het verkrijgen van de vergunning voor het plaatsen van een grafmonument zijn kosten verbonden. Deze tarieven kunt u hieronder vinden:
Tarieven begraafplaats Hervormde Gemeente te Lopikerkapel  2020

                                                  
Tarieven begraafplaats Hervormde Gemeente te Lopikerkapel      2023

                                                  
Kerkrechten € 386.- Periode van
Grafrecht volwassen  Dubbel Particulier graf € 968.-   20 jaar
Grafrecht volwassen  Enkel Particulier graf € 645.-    20 jaar
Algemeen (Huur) graf volwassen Enkel graf € 386.-    10 jaar
Particulier  kindergraf (incl. kerkrechten en Grafdelven) € 839.-    20 jaar
Algemeen  Kindergraf (incl. kerkrechten en Grafdelven) € 555.- 10 jaar
     
Verlenging Grafrecht dubbel graf € 580.-    10 jaar
Verlenging Grafrecht Enkel graf € 386.-    10 jaar
Verlenging Particulier kindergraf € 271.-   10 jaar
      
Graf delven € 709.-    
Div. extra werkzaamheden € 0.-  
     
Gebruik “de ark” bij condoleren € 134.-    
Gebruik “de ark” voor en na de begrafenis € 258.-    
Gebruik Kerkgebouw bij begrafenis € 193.-  
Gebruik Ark bij begrafenis  i.p.v. de Kerk € 193.-  
Gebruik mortuarium p/dag incl. koeling € 78.-      
Verhuur koel app. p/dag € 50.-  
Predikant € 0.-  
Organist € 128.-     
Koster € 128.-     
Diaconie; uitzenden YouTube € 128.-     
Overboeking grafrechten € 32,-  
Klokluiden (overluiden) verwerkt in Kerkrechten € 0.-  
     
Liturgie maken basis. € 65.-  
Per boekje van  2 vellen A4 op 120 grams wit papier € 0,65  
                          2 vellen A4 op luxer papier € 0,78  
     
Vergunning Grafmonument.    
A:voor dubbel Particuliergraf € 160.-     
B:voor Enkel Particulier of Algemeengraf 2 diep. € 128.-     
C:voor Enkel Particulier of Algemeengraf 1 diep. € 109.-     
D: voor het bijplaatsen van extra tekst. € 32.-     
   
Iban nr. Begraafplaats Herv. Gem. Lopikerkapel NL82RABO0306991454

Overledenen van buiten onze gemeentegrens die geen binding hebben (of hebben gehad) met Lopikerkapel kunnen in principe niet begraven worden op onze begraafplaats.

Voor 2003 inkoop Particulier graf voor periode van 15 jaar.
Vanaf 2003 inkoop Particulier graf voor periode van 20 jaar.
Verlengen inkoop graf 10 jaar. 
Vanaf 1 nov. 2016 geen onderscheid meer wel of geen lid, dus 1 tarief.

Jaarlijks worden de prijzen geïndexeerd.
   

Overledenen van buiten onze gemeentegrens die geen binding hebben (of hebben gehad) met Lopikerkapel kunnen in principe niet begraven worden op onze begraafplaats.

Voor 2003 inkoop Particulier graf voor periode van 15 jaar.
Vanaf 2003 inkoop Particulier graf voor periode van 20 jaar.
Verlengen inkoop graf 10 jaar. 

Jaarlijks worden de prijzen geïndexeerd.
terug