Voorwoord

Hervormde Gemeente Lopikerkapel
Voorwoord

L.S. September 1991

In de afgelopen vijf jaar is er veel gebeurd op het "Kerkelijk Erf" van de Hervormde Gemeente te Lopikerkapel. Het begon met de renovatie van de pastorie. Vervolgens moest de begraafplaats uitgebreid worden. Daarna werd het verenigingsgebouw "DE Ark" opgeknapt. En tenslotte werd de kerk gerestaureerd. Als afsluiting van het project is dit boekje bedoeld, waarin u kunt lezen over verleden en heden van de Hervormde Gemeente van Lopikerkapel.
We zijn dankbaar, dat dit alles verwerkelijkt kon worden en zo voorspoedig is gegaan. We voelen mee met David, die God looft, nadat de vrijwillige gaven voor de bouw van de tempel zijn ingezameld. "Geloofd zijt Gij, HEERE, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot in eeuwigheid! Uw, o HEERE, is de grootheid, en de macht, en de macht, en de heerlijkheid, en de overwinning, en de majesteit: want alles wat in de hemel en op de aarde is, is Uw: Uw, o HEERE is het koninkrijk, en Gij hebt U verhoogd tot een Hooft boven alles. En rijkdom en eer zijn voor Uw aangezicht, en Gij heerst over alles; en in Uw hand is kracht en macht; ook staat het in Uw hand alles groot te maken en sterk te maken. Nu dan, onze God, wij danken U, en loven de Naam Uwer heerlijkheid". I Kronieken 29 : 10-13.
We hopen en bidden, dat in het oude witte kerkje, waarin zoveel eeuwen lang het Evangelie verkondigd mocht worden, het Woord nog lang gehoord mag worden. De HEERE God beware Zijn gemeente aan deze plaats voor Zijn grote toekomst.

ds. G.J. Mantel

terug

terug