Beleid begraven en cremeren Beleid begraven en cremeren
Beleid begraven en cremeren

Aanleiding en doel
Mensen laten zich steeds vaker cremeren. Ook kan de kerk, soms onverwacht voor een crematie komen te staan. We hebben als kerkenraad ons daarop bezonnen. We hebben daarover een pastorale
beleidsnotitie gemaakt. Daarin geven we aan wat het beleid is t.a.v. begraven en cremeren.
Immers tot de pastorale taak van de gemeente behoort de zorg voor overledenen en rouwdragenden.
Het beleid van de kerkenraad is er op gericht gemeenteleden een christelijke begrafenis te geven.

Uitgangspunten
  1. De Bijbel tekent ons de begrafenis als joods en christelijk uitvaartritueel;
  2. De Heere Jezus is begraven en is daarin voor ons een voorbeeld;
  3. De traditie van de kerk kent wel de begrafenis, maar niet de crematie;
  4. Respect voor het lichaam hebben als het geschenk van God en de tempel van de Heilige Geest;
  5. De kwestie 'begraven of cremeren?', behoort tot de kern van het christelijk- en gereformeerd belijden.

Bij begraven wordt het lichaam teruggegeven aan de aarde waaruit het genomen is. De mens wordt
zich hierdoor bewust van zijn eigen nietigheid. De mens is slechts stof. Het lichaam wordt als een
graankorrel gezaaid in de aarde. Bij dit beeld dat Paulus gebruikt, sluit aan dat de begraafplaats in de
volksmond ook wel 'dodenakker' wordt genoemd. In dit gevoelen ligt de verwachting opgesloten van
de opstanding der doden op de jongste dag. In de Bijbel is er op meerdere plaatsen sprake van dat de
beenderen voor God van groot belang zijn. Het bewaard blijven van de beenderen is een teken van
herstel en het bewaren van het gebeente is een getuigenis van het geloof in de opstanding uit de dood
als Jezus Christus wederkomt. Daarmee is niet gezegd dat de beenderen noodzakelijk zijn voor de opstanding van de doden.

Beleid
  1. De kerkenraad is gelet bovengenoemde uitgangspunten van mening dat crematie niet in overeenstemming is met Gods Woord en niet past bij een christelijke levensstijl.
  2. De kerkenraad, zal op een verzoek om een rouwdienst te leiden voorafgaande aan een crematie van een gemeentelid niet ingaan. Daarbij zal de kerkenraad zeker wel een pastorale houding in acht nemen en indien gewenst, zal de predikant wel voor persoonlijke pastorale rouwbegeleiding zorgdragen voor en na crematie.
  3. De predikant zal niet voorgaan in een rouwdienst waarop een crematie volgt.
  4. Als er sprake is van crematie wordt het kerkgebouw en/of de Ark niet beschikbaar gesteld.
  5. De kerkenraad houdt zich altijd het recht voor om afwijkende beslissingen te nemen.

Tenslotte
Laten we met elkaar veel zorg besteden aan het hooghouden van de christelijke begrafenis. Want dit
is zeker: er gaat van een begrafenis een krachtig getuigenis uit betreffende de opstanding van de doden (1 Kor.15). Laten we elkaar bemoedigen door het uitspreken van de geloofsbelijdenis bij het
open graf, waarbij de woorden klinken: "lk geloof in de wederopstanding van het lichaam en een
eeuwig leven". Christus is begraven en in navolging van Hem wordt ook ons lichaam begraven, in de
vaste en stellige hoop van de opstanding.

Als er vragen leven bij gemeenteleden over begraven en cremeren? Neemt u/ neem jij dan contact op met de voorzitter van de kerkenraad of met de predikant.
 
terug